ทัวร์ตุรกี   8 วัน 5 คืน
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

วันแรก               กรุงเทพฯ - อิสตันบุล

วันที่สอง             อิสตันบุล - ชานัคคาเล่ - เยี่ยมชมกรุงทรอย หรือโทรจันอันโด่งดังในอดีต – (L/D)

วันที่สาม             แปร์กามัน –วิหารอะโครโปลิส – บริเวณวิหารเทพเจ้าซุสหรือเซอุส -  อิซเมียร์ – (B/L/D)

วันที่สี่                  เอฟิซุส –ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ - ชมคอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 – ชมหอสมุดเชลซุส -เยี่ยมชม โบสถ์นักบุญจอห์น (Basilica of St.John - ชม บ้านพระแม่มาเรีย (House of the Virgin Mary) - ปามัคคาเล่ - (B/L/D)

วันที่ห้า             ปามัคคาเล่ - คอนย่า –เข้าชมวิหารของเมฟลาน่า – คัปปาโดเจีย - (B/L/D)

วันที่หก             ชมคัปปาโดเจีย หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยยูเนสโก้ -วิหารอูชิซาร์และหุบเขาเกอเรเม่ - อังการ่า - อิสตันบุล - (B/L/D)

วันที่เจ็ด           เมืองอิสตันบุล - บลูมอส์ก - ชมวิหารเซ็นต์ พระราชวังโซเฟีย - พระราชวังทอปคาปี - ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์ บาซาร์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก – กรุงเทพฯ - (B/L/D)

วันที่แปด             กรุงเทพฯ