ทัวร์ตุรกี  มหัศจรรย์แห่งทรอย
และมรดกแห่งทะเลอีเจี้ยน
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – อิสตันบุล

วันที่สอง                               อิสตันบุล – บลูมอสก์ – ชมฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าโบราณ - วิหารเซ็นต์โซเฟีย – พระราชวังท็อปคาปี – ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาซาร์ – (L/D)

วันที่สาม                               อิสตันบุล – กัลลิโปลี เมืองประวัติศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์ทหารสุสานโลนไพน์และอ่าวอันแซค - ชานัคคาเล่ - กรุงทรอย – (B/L/D)

วันที่สี่                                    ชานัคคาเล่ – เมืองแปร์กามอน – สู่เมืองอิซมียร์ – คูซาดาซี - (B/L/D)

วันที่ห้า                                  คูซาดาซี – บ้านพระแม่มาเรีย - เอเฟซุส - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณยิมเนเซียมเวดิอุส - ชมหอสมุดเซลซุส – ปามัคคาเล่ - (B/L/D)

วันที่หก                                 ปามัคคาเล่ – คอนย่า – เข้าคารวะ สุสานของเมฟลาน่า หรือ สำนักเดอร์วิช – คัปปาโดเจีย - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                คัปปาโดเจีย – อูชิซาร์และหุบเขาเกอเรเม่ – นครใต้ดิน – กรุงอังการ่า - (B/L/D)

วันที่แปด                               กรุงอังการ่า – พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอนาโตเลียโบราณ - สุสานของ อะตาเติร์ก – อิสตันบุล - (B/L/D)

วันที่เก้า                                 อิสระตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ – (B/D)

วันที่สิบ                                 กรุงเทพฯ