JAPAN  PARADISE OSAKA – TOKYO 6 DAYS 4 nights 
เดินทางโดยสารการบิน สายการบินไทย

วันแรก                                   กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ

วันที่สอง                               โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต – ศาลาทอง – ศาลเจ้าเฮย์อัน - วัดคิโยมิสึ – นาโงย่า – (L/D)

วันที่สาม                              นาโงย่า – รถไฟชินคันเซน - ทะเลสาบฮามานะ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกีฟูจิเทน – ทะเลสาบยามานะคาโกะ – แช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น – (B/L/D)

วันที่สี่                                   ยามานะคาโกะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ (ล่องเรือ) – หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - (B/L/D)

วันที่ห้า                                 โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ชมขบวนอิเลคทริคพาเหรด – นาริตะ - (B/L/D)

วันที่หก                                นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ -(B)