ทัวร์ฮ็อกไกโด ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 6 วัน
เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

วันที่สอง                               โอซาก้า – เมืองซัปโปโร – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – โซอนเคียว - (L/ D)

วันที่สาม                               หุบผาโซอนเคียว – น้ำตกริวเซ – น้ำตกงิงงะ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – บิเออิ ฮิลล์ - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    โอโดริ พาร์ค – หอนาฬิกา – ทะเลสาบโตยะ – ยอดเขาโชวะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ยอดเขาฮาโกดาเตะ - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  ตลอดเช้า – ป้อมโกะเรียวคะขุ – สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว – ช้อบปิ้ง –(B/ L/ D)

วันที่หก                                 โตเกียว – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – นาริตะ – กรุงเทพฯ - (B)