Paradise Tokyo 5 Days Premium
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – นาริตะ (ประเทศญี่ปุ่น)

วันที่สอง                               นมัสการหลวงพ่อโต – ชมพิพิธภัณฑ์ราเมน – ซันริโอ พูโรแลนด์ – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – โอนเซน – (L/D)

วันที่สาม                               ภูเขาไฟฟูจิ – ลานสกีฟูจิเทน – รถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ร้าน 100 เยน – (B/L/D)

วันที่สี่                                    โตเกียว – วัดอาซะกูซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – อิเลคทริคพาเหรด- นาริตะ – (B/L/D)

วันที่ห้า                                  นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งของฝากห้างเอออน – กรุงเทพฯ – (B/L)