JAPAN
เดินทางโดยสายการบินไทย  

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – นาริตะ                         

วันที่สอง                               นาริตะ  - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซะกุซ่า - ภูเขาไฟฟูจิ  - โกเทมบะ เมนูปูยักษ์ *** - (L/D)

วันที่สาม                               โกเทมบะ – หุบเขาโอวาคุดานิ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องทะเลสาบอาชิ– นั่งรถไฟสายโรมานซ์  -  ช้อบปิ้งย่านชินจูกุ – (B/L/D)

วันที่สี่                                   โตเกียว – โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ชมอิเลคทริคพาเหรด - นาริตะ– (B/L/D)

วันที่ห้า                                 นาริตะ – วัดนาริตะ – เทวรูปฟุโดเมียวโอ -ช้อบปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ - (B)