ฮังการี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน-เชค  รวม 10 วัน
เดินทางโดยสายการบิน LUFTHANSA GERMAN AIRLINE

วันแรก                                  กรุงเทพฯ – โรม

วันที่สอง                               ชมสำนักวาติกัน – ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  - เที่ยวกรุงโรม – หมู่บ้านชาวอีทรัสคัน  - ปิซ่า – (L/D)

วันที่สาม                               ปิซ่า –หอเอนปิซ่า -  ฟลอเรนซ์ - จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล  - เวนิส – (B/L/D)

วันที่สี่                                    เวนิส – ท่าเรือทรองเคโต้ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - เดินเล่นถ่ายรูปหรือช้อปปิ้ง - เมืองลูกาโน่ – (B/L/D)

วันที่ห้า                                  กระเช้าเมืองแองเกิลเบิร์ก  - เที่ยวยอดเขาทิตลิต – ลูเซิร์น - ชมสะพานไม้เก่าแก่  ข้ามแม่น้ำร็อยส์   -  (B/L/D)

วันที่หก                                 ลูเซิร์น – ดิจอง – รถไฟด่วนที.จี.วี. – ปารีส - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                ชมพระราชวังแวร์ซายส์ – เที่ยวปารีส – จตุรัสคองคอร์ด พระราชวังลูฟร์ -โรงละครโอเปร่า - ถนนชองป์เซลิเซ่  วิหารน็อตเทรอะดาม - หอไอเฟล  - ล่องแม่น้ำแซน – ช้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่แปด                               ปารีส – กรุงเทพฯ – (B)

วันที่เก้า                                 กรุงเทพฯ