ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงฟราว์ 7 วัน บิน
 เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – ซูริค

วันที่สอง                               ซูริค – ชาฟเฮาเซ่น – น้ำตกไรน์ – เบิร์น – นาฬิกาดาราศาสตร์ – บ่อหมี – (L/D)

วันที่สาม                               เบิร์น – กรุยเยร์ – เจนีวา – น้ำพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม้ – โลซานน์ – สำนักงานโอลิมปิคสากล – (B/L/D)

วันที่สี่                                    โลซานน์ – เวเว่ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิน – ม็องเทรอซ์ ริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ – ปราสาทซีลอน – (B/L/D)

วันที่ห้า                                  อินเตอร์ลาเก้น – เลาเทอร์นบรูนเนน – ยอดเขาจุงฟราวช์ – หอดาราศาสตร์ – กรินเดลวาล – ลูเซิร์น – (B/L/D)

วันที่หก                                 ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ –(B)

วันที่เจ็ด                                กรุงเทพฯ