“ยุโรป 3 ประเทศ” รวม 7 วัน
เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส”
เดินทางโดยสายการบินสายการบิน SINGAPORE AIRLINES

วันแรก                              กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม

วันที่สอง                             อัมสเตอร์ดัม - ชมจัตุรัสแดมส์ พระราชวังหลวง พิพิธภัณฑ์ – ลงเรือหลังคากระจกชมคลองรอบเมือง – (L/D)

วันที่สาม                             อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซล - ชมเมืองจำลอง มาดูโรดัม-ชมอตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปมหึมา - รูปปั้นหนูน้อยมินนาคินพิส  - (B/L/D)

วันที่สี่                                   บรัสเซล-ปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – ชองเซลิเซ่ - (B/L/D)

วันที่ห้า                                 เที่ยวพระราชวังแวร์ซายส์ - ชม มหาวิหารน๊อตเทอดาม -  (B/L/D)

วันที่หก                                ปารีส-กลับกรุงเทพฯ - (B)

วันที่เจ็ด                               กรุงเทพฯ