เจาะลึกฝรั่งเศส 12 วัน
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – ปารีส

วันที่สอง                               ปารีส – เที่ยวชมเมือง (city tour )–มหาวิหารนอทเทรอดาม - ถนนชองเชลิเช (CHAMPS ELYSEES)- ช้อปปิ้ง – ล่องเรือแม่น้ำแซน – (L/D)

วันที่สาม                               ปารีส – มองต์ แซงต์มิเชล – ปราสาทมองต์ แซงต์มิเชล – แซงต์ มาโล – เดินเล่นช้อปปิ้ง – (B/L/D)

วันที่สี่                                    แซงต์ มาโล - เมืองตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชมเมืองตูร์ –(B/L/D)

วันที่ห้า                                  ตูร์ – บอร์โดซ์ - ST.EMILION – ชิมไวน์ – เที่ยวชมเมืองเก่าของบอร์โดซ์ – ชมเมือง -  ชมสะพาน Pont de Pierre - (B/L/D)

วันที่หก                                 บอร์โดซ์ -ชมย่านเมืองเก่าของเมือง คาร์คาซอน – ชมวิหาร BASILICA OF ST. NAZAIRE - ชมเมือง- (B/L/D)

วันที่เจ็ด                                คาร์คาซอน - เมืองนีมส์ – เมืองอาวิญง – ชมวังสันตะปาปา – ชมเมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - (B/L/D)

วันที่แปด                               เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ – ชมเมือง - คานส์ - ชมจตุรัสเมสซินา– ชมเมือง – มองติคาร์โล – นีส - (B/L/D)

วันที่เก้า                                 เมืองนีส – ถนนสายนโปเลียน – เกรอนอบ – เมืองชาร์โมนิกซ์ - (B/L/D)

วันที่สิบ                                 ชาร์โมนิกซ์ – ยอดเขามองบลองก์ – อันเนอซี – ชมเมือง - เจนีวา – ชมเมือง- ชมน้ำพุเจทโด – ช้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่สิบเอ็ด                          เจนีวา  - กรุงเทพฯ – (B)

วันที่สิบสอง                         กรุงเทพฯ