ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ 9 วัน ฮังการี-ออสเตรีย-เชค-เยอรมนี
เดินทางโดยสายการบิน AUSTRIAN AIRLINES

วันแรก                 กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่สอง            กรุงเวียนนา - กรุงบูดาเปสต์ – ชมเมือง city tour – ล่องแม่น้ำดานูบ  (ฮังการี) - ชม ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ชมโบสถ์แมทเทียส - ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น – (L/D)

วันที่สาม            กรุงบูดาเปสต์ - จัตุรัสวีรบุรุษ -ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กรุงเวียนนา – ถนนวงแหวน Ring Strasse  - เดินเล่นสวนสาธารณะสตัดปาร์ค -ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเน่อร์ (ออสเตรีย) - ชม วิหารเซนต์สเตฟาน – (B/L/D)

วันที่สี่                  กรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ – กรุงปราก (เชค) - ชมทิวทัศน์แม่น้ำวัลตาวา - (B/L/D)

วันที่ห้า                กรุงปราก – ปราสาทปราก –ชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาทและ มหาวิหารเซนต์วิตัส - ข้ามสะพานชาร์ลส์ ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 – ชมเมือง City tour - ชมย่าน จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต - โลก ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส -  (B/L/D)

วันที่หก               กรุงปราก - เชสกี้ คุร์มลอฟ -ถ่ายรูปที่ระลึกภายนอกของ ปราสาทคุร์มลอฟ  - ซาลสบวร์ก (ออสเตรีย) – ชมทะเลสาบมอนด์เซ - เข้าชม อุทยานมิราเบลล์ - ชม สวนแคระ “ซแวร์เกิล การ์เท่น” – ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก - พร้อมชม อนุสาวรีย์โมสาร์ท - (B/L/D)

วันที่เจ็ด              เมืองเก่าที่ถนนเกไทรเด้ - ซาร์ลสบวร์ก – โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานชไตน์ (เยอรมนี) – สะพานควีนแมรี่  - อินน์สบรูก - (ออสเตรีย) - (B/L/D)

วันที่แปด             อินน์สบรูก - เวียนนา –ชมย่านเมืองเก่า - ชม โรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ – ถนนมาเรียเทเรซ่า -  กรุงเทพฯ – (B/L)

วันที่เก้า               กรุงเทพฯ