อังกฤษ - สก็อตแลนด์ – เวลส์ 9 วัน
เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRLINES

วันแรก                 กรุงเทพ ฯ – ลอนดอน – (D)

วันที่สอง              ลอนดอน – สโตนเฮนธ์ – บาธ – ชมโรมันบาธส์ (ROMAN  BATH) - คาร์ดีฟ -ชมปราสาทคาร์ดิฟ (CARDIFF CASTLE) – ชมเมือง – (B/L/D)

วันที่สาม              คาร์ดิฟ - สตาฟฟอร์ด – ชมเมือง - เชสเตอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่สี่                  เชสเตอร์ - แมน เชสเตอร์ – ชมเมือง - วินเดอร์เมียร์ – เอดินเบิร์ก - (B/L/D)

วันที่ห้า                เอดินเบิร์ก - The Royal Mile – ปราสาทเอดินเบอร์ก – ชมเมือง - ยอร์ค - (B/L/D)

วันที่หก                 ยอร์ค - ไลน์ เชสเตอร์ – ลอนดอน - (B/L/D)

วันที่เจ็ด               ลอนดอน – ชมเมือง –ชมโบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน -พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม และ มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ – ช้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่แปด              ลอนดอน – ชมเมือง - กรุงเทพ ฯ - (B/L/D)

วันที่เก้า                กรุงเทพฯ