“ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสเซอร์แลนด์”
รวม 8 วัน
เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES + THAI AIRWAYS

วันแรก                  กรุงเทพฯ

วันที่สอง               มิวนิค-เมืองการ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น-พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ – (L/D)

วันที่สาม                การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – (B/L/D)

วันที่สี่                     หมู่บ้านชวานสเกา-วัตเท่น-คริสตัลเวิลด์-อินสบรูค - (B/L/D)

วันที่ห้า                   อินสบรูค-เบิร์ชเทสกาเด้น-ล่องทะเลสาบกษัตริย์-เหมืองเกลือเก่า - (B/L/D)

วันที่หก                  เบิร์ชเทสกาเด้น-หมู่บ้านปรีน-ทะเลสาบคิมเซ-มิวนิค - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                  มิวนิค-ชมเมือง-จัตุรัสโคนิก – ช้อปปิ้งย่านจัตุรัสมาเรียน - (B/L/D)

วันที่แปด                มิวนิค-กรุงเทพฯ – (B)

วันที่เก้า                   กรุงเทพฯ