เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์  8 วัน 
เดินทางโดยสายการบิน SWISS  INTERNATIONAL AIRLINES

วันแรก                  กรุงเทพฯ – ซูริค

วันที่สอง                ซูริค – ชไตน์อัมไรน์ – น้ำตกไรน์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น – ล่องเรือในทะลสาปตุน – (L/D)

วันที่สาม               อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงเฟรา – กลินเดอร์วาลว์ – ลูเซิร์น – อิสระข้อปปิ้ง - (B/L/D)

วันที่สี่                   ลูเซิร์น – ชมเมือง – อนุสาวรีย์สิงโต  – อันเดอร์แมท – กลาเซีย เอ็กซ์เพลส – เซอร์แมท - (B/L/D)

วันที่ห้า                 เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – แทซ – ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) – มองเทรอ - (B/L/D)

วันที่หก                 มองเทรอ – โลซานน์ – เจนีวา – ชมน้ำพุเจทโด - เบิร์น - ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ - มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส  - ชมเมือง - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                 เบิร์น – BALLY FACTORY – เมืองซูริค – ชมเมือง - กรุงเทพฯ - (B/L/D)

วันที่แปด                กรุงเทพฯ