ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ - เยอรมนี 8 วัน 
เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES

วันแรก                 กรุงเทพฯ – ปารีส

วันที่สอง              ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีชื่อดัง – (L/D)

วันที่สาม              สวนสนุกยูโรดิสนีย์แลนด์ – ปารีส – ล่องแม่น้ำแซน – (B/D)

วันที่ส                 ปารีส - บรัสเซลส์ - ชมเมือง – จตุรัสกร็องด์ปลาช - อัมสเตอร์ดัม – ชมเมือง - (B/L/D)

วันที่ห้า               อัมสเตอร์ดัม – สวนพฤกษชาติเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) เคอเคนฮอฟ  - ชมเมือง – ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม – อัมสเตอร์ดัม - (B/L/D)

วันที่หก                อัมส์เตอร์ดัม-โคโลญจ์–ล่องแม่น้ำไรน์–เซนต์กอร์-บ๊อบพาส–เมืองแฟรงเฟิร์ท - (B/L/D)

วันที่เจ็ด               แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ – (B)

วันที่แปด               กรุงเทพฯ