ทัวร์ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ - กำแพงเมืองจีน 6 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

วันที่สอง                               ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชกู้กง - (B/ L/ D)

วันที่สาม                               โรงงานหยก – กำแพงเมืองจีน – ร้านบัวหิมะ – พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดรัสเซีย - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – สวนอี้หยวน – วัดพระหยกขาว – ร้านชาหลงจิ่ง – เขตไว่ทัน - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  เซี่ยงไฮ้ – โจวจวง (ล่องเรือ) – โรงงานผ้าไหม – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – (B/ L/ D)

วันที่หก                                 ตลาดเซี่ยงหยาง – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ - (B/ L/ D)