ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5 วัน
โดยสายการบินไทย

วันแรก                         กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง-ปักกิ่งไนท์โชว์ - (D)

วันที่สอง                      จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–ศูนย์วิจัยการแพทย์-กายกรรมปักกิ่ง – (B/L/D)

วันที่สาม                     กำแพงเมืองจีน–ล่องเรือกุ้ยหลินน้อย -หยกแท้-ล่องเรือกุ้ยหลินน้อย หลงชิ่งเสีย – ยาสมุนไพร- (B/L/D)

วันที่สี่                            พระราชวังฤดูร้อน–พระราชวังหยงเหอกง–ไข่มุกน้ำจืด-โลกใต้ทะเล-ชิมชาเลิศรส-ถนนหวังฟู่จิ่ง - (B/L/D)

วันที่ห้า                          หอฟ้าเทียนถาน–เครื่องลงยาจิ่งไท่หลาน-ตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ - (B/L)