ทัวร์เซี่ยงไฮ้ – หวงซาน - ชมเมืองมรดกโลก 6 วัน
เดินทางโดยสายการบิน AIR INDIA

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

วันที่สอง                               เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – วัดจิ้งซือ – ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ไนท์โชว์ซีหู - (B/ L/ D)

วันที่สาม                               หังโจว – ถุนซี – หวงซาน – นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหวงซาน - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    หวงซาน – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองโบราณถุนซี - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  ถุนซี – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง – หอทีวี - (B/ L/ D)

วันที่หก                                 เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – บัวหิมะ – ตลาดหลงหัว – รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ - (B/ L/ D)