ฉงชิ่ง  เฉินตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง
เดินทางโดยสายการบิน CHINA AIRLINES

วันแรก                               กรุงเทพฯ

วันที่สอง                            ฉงชิ่ง – ELIN PARK – THE PEOPLE’S GREAT HALL– นั่งรถไฟไปเฉินตู – (L/D)

วันที่สาม                            เฉินตู – จิ่วไจ้โกว – ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ – (B/L/D)

วันที่สี่                                 จิ่วไจ้โกวเต็มวัน (รถเหมา) – SWAN LAKE - FIVE FLOWER LAKE  - NUORILANG WATERFALL -  โชว์ธิเบต  -(B/L/D)

วันที่ห้า                                จิ่วไจ้โกว –อุทยานแห่งชาติหวงหลง (นั่งสามล้อ ชมเมืองโบราณ) - (B/L/D)

วันที่หก                               เมืองโบราณ ซงพาน - เม่าเซี่ยน – เฉินตู - (B/L/D)

วันที่เจ็ด                               สวนสัตว์หมีเพนด้า – วัดเหวินซู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก -  (B/L/D)

วันที่แปด                             ช้อบปิ้งตลาดใต้ดิน – นั่งรถไฟกลับฉงชิ่ง – ท่าอากาศยานฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ - (B/L/D)