ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6 วัน
เดินทางโดยสายการบินไทย

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เขาซีซาน - (D)

วันที่สอง                               คุนหมิง – ต้าหลี่ – ล่องทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดีย์สามองค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ - (B/ L/ D)

วันที่สาม                               ต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก – วัดอวี้เฟิง - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  ลี่เจียง – คุนหมิง – ป่าหิน – คุนหมิง - (B/ L/ D)

วันที่หก                                 คุนหมิง- ชิมชาผู่เอ่อ – ช้อบปิ้ง – กรุงเทพฯ - (B/L)