เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง – Deluxe 6 วัน
เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

วันแรก                                 กรุงเทพ

วันที่สอง                               เซี่ยงไฮ้  -  ปักกิ่ง- พระราชวังกู้กง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – กายกรรม – (B/D)

วันที่สาม                              กำแพงเมืองจีน – โรงงานผลิตหยก พระราชวังฤดูร้อน –ระเบียงยาว (Long Corridor)   - หวังฟูจิ่น -  (B/L/D)

วันที่สี่                                    ปักกิ่ง- เซียงไฮ้ –วัดพระหยก– หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู –เมืองจำลองซ่ง + โชว์ - (B/L/D)

วันที่ห้า                                เซียงไฮ้ –ตลาดเฉินหัวเมี่ยว –รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ - (B)