ทัวร์เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง – หังโจว 6 วัน
เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

วันที่สอง                               เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ – โชว์กายกรรม - (B/ L/ D)

วันที่สาม                               กำแพงเมืองจีน – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฟู่จิ่ง - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – เมืองจำลองซ่ง - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  วัดจี้กง – หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทัน – หอไข่มุก - (B/ L/ D)

วันที่หก                                 ตลาดเซี่ยงหยาง – เฉินหวังเมี่ยว – รถไฟแม่เหล็ก – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ - (B/ L/ D)