ทัวร์คุนหมิง – ลี่เจียง – แชงกรีล่า - ภูเขาหิมะมังกรหยก 7 วัน
เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTER AIRLINES

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เขาซีซาน - (D)

วันที่สอง                               คุนหมิง – แชงกรีล่า – ทะเลสาบนาพาไห่ – เต๋อชิง – ภูเขาเหม่ยลี่ - (B/ L/ D)

วันที่สาม                               เต๋อชิง – หุบเขาหมิงหย่ง – วัดเฟยไหล – แชงกรีล่า - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    แชงกรีล่า – วัดซงจ้านหลิน  - โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – หุบเขาเสือกระโจน – ลี่เจียง - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – สระน้ำมังกรดำ - (B/ L/ D)

วันที่หก                                 ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – คุนหมิง – อิสระช้อบปิ้ง - (B/ L/ D)

วันที่เจ็ด                                 คุนหมิง – กรุงเทพฯ - (B/ L/ D)