กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น นั่งกระเช้าขึ้นเหยาซาน

5 วัน  เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน - (D)

วันที่สอง                               กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – ขั้นบันไดสันหลังมังกร – หมู่บ้านเผ่าเย้าแดง – โชว์พื้นเมือง - (B/ L/ D)

วันที่สาม                               กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน – ล่องเรือช่วงอุทยานหลิวซานเจี่ย – ช้อบปิ้งถนนซีเจีย - (B/ L/ D)

วันที่สี่                                    หยางซั่ว – เมืองลับแล – เขางวงช้าง – สวนเจ็ดดาว – เขาอูฐ – ภูเขาผู่โป - (B/ L/ D)

วันที่ห้า                                  กุ้ยหลิน – ถ้ำขลุ่ยอ้อ – อิสระช้อบปิ้ง – กรุงเทพฯ - (B/L)