สมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS

วันแรก                    กรุงเทพฯ - เกาะสมุย - Private on the Beach- (B/L/D)

วันที่สอง               เกาะสมุย - หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะวัวตาหลับ - ทะเลใน - ดำน้ำชมปะการัง - (B/L/D)

วันที่สาม               พระใหญ่เกาะฟาน - หินตา....หินยาย - น้ำตกหน้าเมือง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - กรุงเทพฯ - (B/L/D)