ภูเก็ต – เกาะพีพี – หมู่เกาะสิมิลัน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                 กรุงเทพฯ – พังงา

วันที่สอง                              พังงา – วัดพระทอง – เขารัง – วัดฉลอง– แหลมพรหมเทพ- (B/L/D)

วันที่สาม                             ภูเก็ต – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – ดำน้ำชมปะการัง - ภูเก็ตแฟนตาซี- (B/L/D)

วันที่สี่                                  ภูเก็ต – ท่าเรือทับละมุ – หมู่เกาะสิมิลัน – ดำน้ำชมปะการัง- (B/L/D)

วันที่ห้า                                 เกาะสิมิลัน– ระนอง – ภูเขาหญ้า – บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน – อาบน้ำแร่ระนอง- (B/L/D)

วันที่หก                                กรุงเทพฯ