ภูเก็ต – เกาะพีพี – เกาะสมุย
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                 กรุงเทพฯ – พังงา

วันที่สอง                               พังงา – เกาะปันหยี – ถ้ำลอด – เขาพิงกัน – เขาตะปู – วัดพระทอง – แหลมพรหมเทพ - (B/L/D)

วันที่สาม                              ภูเก็ต – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะซามะ – ดำน้ำชมปะการัง- (B/L/D)

วันที่สี่                                 ภูเก็ต – สุราษฎร์ธานี – เกาะสมุย- (B/L/D)

วันที่ห้า                                รอบเกาะสมุย – หินตา – หินยาย – พระใหญ่เกาะฟาน –น้ำตกหน้าเมือง- (B/L/D)

วันที่หก                               กรุงเทพฯ