ท่องทะเลตรัง – ทะเลกระบี่ – ถ้ำเลเขากอบ
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                         กรุงเทพฯ – กระบี่

วันที่สอง                       กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะยาวาซัม – วัดถ้ำเสือ - น้ำตกร้อน - (B/L/D)

วันที่สาม                      ตรัง – หาดเจ้าไหม – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก –เกาะกระดาน- (B/L/D)

วันที่สี่                           ถ้ำเลเขากอบ – สวนโมก – พระธาตุไชยา- (B/L/D)

วันที่ห้า                         กรุงเทพฯ