ท่องทะเลตรัง – เกาะรอก – ถ้ำเลเขากอบ
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                 กรุงเทพฯ – ตรัง

วันที่สอง                             ตรัง – ท่าเรือหาดยาว – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน- (B/L/D)

วันที่สาม                              ท่าเรือปากเม็ง – เกาะรอกใน – เกาะรอกนอก- (B/L/D)

วันที่สี่                                   กันตัง – จวนเจ้าเมือง - ถ้ำเลเขากอบ – สวนโมกพลาราม – พระธาตุไชยา – บ้านพุมเรียง- (B/L/D)

วันที่ห้า                                กรุงเทพฯ