ชุมพร-เกาะเต่า-เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันแรก                   กรุงเทพฯ – ชุมพร

วันที่สอง               ชุมพร – เกาะเต่า – เกาะนางยวน - (B/L/D)

วันที่สาม               ดำน้ำรอบเกาะเต่า    อ่าวม่วง อ่าวหินวง อ่าวตะโหนด อ่าวลึก-เกาะฉลาม อ่าวเทียนออก แหลมเทียน- (B/L/D)

วันที่สี่                    ชุมพร–ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย – ท่าเรือฝั่งชุมพร –  กรุงเทพฯ- (B/L)