กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะพีพี – อ่าวหยงกาเซ็ม
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                   กรุงเทพฯ – กระบี่

วันที่สอง                กระบี่ – เกาะพีพี – อ่าวหยงกาเซ็ม – เกาะพีพีเล – อ่าวมาหยา - (B/L/D)

วันที่สาม               อ่าวต้นไทร – อ่าวโล๊ะดาลัม – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะทับ –
เกาะยาวาซัม- (B/L/D)

วันที่สี่                   วัดถ้ำเสือ – สุสานหอย – น้ำตกร้อน – สระมรกต - กรุงเทพฯ - (B/L/D)

วันที่ห้า                 กรุงเทพฯ