หมู่เกาะสุรินทร์ – หมู่เกาะสิมิลัน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                    กรุงเทพฯ – พังงา

วันที่สอง                  พังงา – ท่าเรือทับละมุ – หมู่เกาะสิมิลัน – ดำน้ำชมปะการัง- (B/L/D)

วันที่สาม                 เกาะสิมิลัน – เกาะสุรินทร์เหนือ – อ่าวแม่ยาย – อ่าวช่องขาด – อ่าวไทรเอน – หมู่บ้านมอแกน- (B/L/D)

วันที่สี่                      อ่าวทรายขาว – อ่าวเต่า – อ่าวผักกาด – เกาะราบ – เกาะมังกร – อ่าวไม้งาม – อ่าวจาก - (B/L/D)

วันที่ห้า                    เกาะสุรินทร์ – ท่าเรือคุระบุรี – ระนอง – ภูเขาหญ้า – บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน – อาบน้ำแร่ระนอง - (B/L/D)

วันที่หก                    กรุงเทพฯ