ลังกาวี – หาดใหญ่ – ปัตตานี
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                   กรุงเทพฯ – สตูล

วันที่สอง                สตูล – ลังกาวี – สุสานพระนางมะสุหรี – Under Water World –Cable Car – Oriental Village- (B/L/D)

วันที่สาม                ลังกาวี – สตูล – ปัตตานี – เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ – หาดใหญ่- (B/L/D)

วันที่สี่                     หาดใหญ่ – วัดพะโค๊ะ – พระธาตุเมืองนคร – พระธาตุไชยา- (B/L/D)

วันที่ห้า                   กรุงเทพฯ