ภูเก็ต – กระบี่ – เขื่อนรัชประภา
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                   กรุงเทพฯ – พังงา

วันที่สอง                พังงา – เกาะปันหยี – ถ้ำลอด – เขาพิงกัน – เขาตะปู – วัดพระทอง – แหลมพรหมเทพ - (B/L/D)

วันที่สาม                ภูเก็ต - สุสานหอย – ทะเลแหวก – หาดไร่เลย์ – ถ้ำพระนาง – เกาะยาวาซัม- (B/L/D)

วันที่สี่                     น้ำตกร้อน – สระมรกต – ล่องเรือเขื่อนรัชประภา - (B/L/D)

วันที่ห้า                   กรุงเทพฯ