ท่องทะเลตรัง – ช้อปปิ้งลังกาวี
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

 วันแรก                      กรุงเทพฯ – ตรัง

วันที่สอง                ตรัง– เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน- (B/L/D)

วันที่สาม             ตรัง – สตูล – เกาะลังกาวี– Under Water Wolrd- (B/L/D)

วันที่สี่                    Cable Car – Oriental Village – สวนโมกข์ฯ-พระบรมธาตุไชยา-สุราษฎร์ธานี - (B/L/D)

วันที่ห้า                  กรุงเทพฯ