ท่องทะเลตรัง – กระบี่ – หมู่เกาะสิมิลัน

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                  กรุงเทพฯ – ตรัง
 
วันที่สอง                              ตรัง – หาดเจ้าไหม – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน- (B/L/D)

วันที่สาม                                ตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะทับ – หาดไร่เลย์ – เกาะยาวาซัม - (B/L/D)

วันที่สี่                                   กระบี่ – ท่าเรือทับละมุ – หมู่เกาะสิมิลัน – ดำน้ำชมปะการัง- (B/L/D)

วันที่ห้า                                 เกาะสิมิลัน – ท่าเรือทับละมุ – ระนอง – ภูเขาหญ้า – บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน – อาบน้ำแร่ระนอง- (B/L/D)

วันที่หก                                   กรุงเทพฯ