เจาะลึกหมู่เกาะสุรินทร์
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                กรุงเทพฯ – คุระบุรี

วันที่สอง                               คุระบุรี – หมู่เกาะสุรินทร์ – อ่าวช่องขาด –อ่าวไม้งาม- (B/L/D)

วันที่สาม                             อ่าวสุเทพ – อ่าวมังกร – อ่าวผักกาด – เกาะดอรินล่า- (B/L/D)

วันที่สี่                                  เกาะสต๊อค – อ่าวจาก – อ่าวแม่ยาย – อ่าวเต่า-หินแพ- (B/L/D)

วันที่ห้า                                  หมู่บ้านมอแกน – ท่าเรือคุระบุรี- (B/L/D)

วันที่หก                                  กรุงเทพฯ