ทะเลแห่งภูเขาสุดหนาวแห่งสยาม จ.เลย
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

 
วันแรก                     กรุงเทพฯ – ผานกเค้า

วันที่สอง                 ผานกเค้า – หลังแป – ภูกระดึง - นมัสการ “พระพุทธเมตตา – (B/L/D)

วันที่สาม                 ทุ่งหญ้า – ป่าสนสองใบ – ผาเหยียบเมฆ – ผานกแอ่น – ผาหมากดูก – ดงกุหลาบขาว - (B/L/D)

วันที่สี่                      ภูกุ่มข้าว – ป่าเมเปิ้ล – น้ำตกเพ็ญพบ – ผานกเค้า - (B/L/D)

วันที่ห้า                   กรุงเทพฯ