นครเวียงจันทร์ – อุดรฯ – สกลนคร – นครพนม
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – หนองคาย

วันที่สอง                               สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว – พระธาตุเจดีย์หลวง – ประตูชัย – หลวงพ่อพระไส – (B/L/D)

วันที่สาม                               อุดรธานี – บ้านเชียง – วัดป่าสุทธาวาส – พระธาตุเชิงชุม – พระธาตุพนม – ขบวนไหลเรือไฟ – (B/L/D)

วันที่สี่                                    อุดรธานี - กรุงเทพฯ