เขาพระวิหาร – สุรินทร์ – เขาพนมรุ้
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 


วันแรก                                   กรุงเทพฯ – ศรีสะเกษ

วันที่สอง                               ศรีสะเกษ-เขามออีแดง-ปราสาทเขาพระวิหาร – (B/L/D)

วันที่สาม                               สุรินทร์-บุรีรัมย์-เขาพนมรุ้ง-ด่านเกวียน-โคราช-กรุงเทพฯ – (B/L)