น่าน - ล่องแก่งน้ำว้า - ดอยภูคา - งาช้างดำ - ผาชู้ –เขื่อนสิริกิตติ์
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – น่าน

วันที่สอง                               อุทยานแห่งชาติแม่จริม - ล่องแก่งน้ำว้า – ดอยภูคา- (B/L/D)

วันที่สาม                               บ้านมณีพฤกษ์ - ต้นดิกเดียม - วัดหนองบัว - งาช้างดำ – พระธาตุแช่แห้ง- (B/L/D)

วันที่สี่                                    เสาดินนาน้อย - ผาชู้ - บ้านปากนาย - เขื่อนสิริกิติ์ - วนอุทยานสักใหญ่ - กรุงเทพฯ- (B/L/D)