ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยผาหม่น ดอยสุเทพ 3 วัน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก                   กรุงเทพฯ-เชียงราย – ไร่แม่ฟ้าหลวง – ดอยตุง-วัดร่องขุ่น-แม่สาย- (L/D)

วันที่สอง               ภูชี้ฟ้า-ดอยผาหม่น(ชมดอกทิวลิป) –น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-ไนท์ซาฟารี- (B/L/D)

วันที่สาม               ดอยอินทนนท์-สวนสัตว์เชียงใหม่-กรุงเทพฯ - (B/L)