เจาะลึก อ.ปาย-ถ้ำน้ำลอด-ห้วยน้ำดัง-โป่งเดือดป่าแป๋

-น้ำตกหมอกฟ้า-น้ำตกหมอแปง -เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก              กรุงเทพฯ - ปาย

วันที่สอง           น้ำตกหมอกฟ้า-วัดน้ำฮู- ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน- น้ำตกหมอแปง- (B/L/D)

วันที่สาม           ล่องแพไม้ไผ่ชมถ้ำลอด-ถ้ำผีแมน-กองแลนปายแคนย่อน- (B/L/D)

วันที่สี่               ชมพระอาทิตย์ขึ้นห้วยน้ำดัง-โป่งเดือดป่าแป-เชียงใหม่ - (B/L/D)

วันที่ห้า             กรุงเทพฯ