แพร่ – พะเยา - เชียงราย – เชียงใหม่
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันแรก                                  กรุงเทพฯ – เชียงราย  

วันที่สอง                               แพร่ – พระธาตุช่อแฮ – แพะเมืองผี – วัดอนาลโย - พะเยา - เชียงราย- (B/L/D)

วันที่สาม                               พระธาตุดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ- (B/L/D)

วันที่สี่                                    เชียงราย – วัดร่องขุ่น  -  บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน  - พระตำหนักดาราภิรมย์ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ตลาดไนท์บาซ่าร์- (B/L/D)

วันที่ห้า                                ดอยสุเทพ – ชมหมีแพนด้า – บ่อสร้างสันกำแพง - กรุงเทพ ฯ- (B/L/D)

วันที่หก                                กรุงเทพ ฯ