ล่องแพแม่ปิง - แอ่วเมืองเหนือ - เชียงใหม่
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                   กรุงเทพฯ– เขื่อนภูมิพล

วันที่สอง                               เขื่อนภูมิพล – ตลาดเหนือเขื่อน - ล่องแพธรรมชาติ  - ทะเลสาบแม่ปิง - ดอยเต่า- (B/L/D)

วันที่สาม                               เขื่อนภูมิพล – เชียงใหม่ – อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ - หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่  – ชมหมีแพนด้า - ขันโตกดินเนอร์ - ไนท์ซาฟารี- (B/L/D)

วันที่สี่                                    เชียงใหม่ – มหกรรมพืชสวนโลก - (B/D)

วันที่สี่                                   เชียงใหม่ - ลำพูน – กรุงเทพฯ- (B/L)