แม่ฮ่องสอน - ล่องเรือ - กะเหรี่ยงคอยาว – ถ้ำน้ำลอด
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                   กรุงเทพฯ –เชียงใหม่ – (D)

วันที่สอง               เชียงใหม่ - ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว -  ถ้ำแก้วโกมล - แม่ฮ่องสอน - วัดจองคำ - วัดจองกลาง – วัดก้ำก่อ- (B/L/D)

วันที่สาม               พระธาตุดอยกองมู –วนอุทยานถ้ำปลา -  ล่องเรือแม่น้ำปาย - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - ถ้ำปลา – ถ้ำน้ำลอด - ปาย- (B/L/D)

วันที่สี่                    ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง - โป่งเดือดป่าแป๋ – ฟาร์มกล้วยไม้ - สวนพฤษศาสตร์สิริกิติ์ – ไนท์บาซาร์-(B/L/D)

วันที่ห้า                  กรุงเทพฯ