ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง 5 วัน

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันแรก            กรุงเทพ-เชียงราย- (D)

วันที่สอง        เชียงราย–ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า –โครงการพัฒนาเกษตรดอยผาหม่น(ชมดอกทิวลิป)-ช้อปปิ้งแม่สาย-วัดร่องขุ่น- (B/L/D)

วันที่สาม         เชียงราย-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-น้ำพุร้อนแม่ขะจาน-เชียงใหม่-ไนท์ซาฟารี- (B/L/D)

วันที่สี่             ดอยอินทนนท์-ลำปาง-ทุ่งบัวตอง-พิพิธภัณฑ์เหมืองลิกไนต์(แม่เมาะ)-พระธาตุลำปางหลวง- (B/L/D)

วันที่ห้า            กรุงเทพฯ