เชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
                        

วันแรก                                   กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – (D)

วันที่สอง                               เชียงใหม่ – ปางช้างแตงดาว – ถ้ำเชียงดาว – ดอยอ่างขาง – โครงการหลวง- (B/L/D)

วันที่สาม                               ดอยอ่างขาง – ฟาร์มกล้วยไม้เมาท์เท่น ออร์คิด – เชียงใหม่ – ไนท์บาร์ซา- (B/L/D)

วันที่สี่                                    เชียงใหม่ – กฤษดาดอย – พระธาตุดอยสุเทพ – บ่อสร้างสันกำแพง-กรุงเทพ ฯ- (B/L/D)

วันที่ห้า                                  กรุงเทพ ฯ