แอ่วเมืองเหนือ – ลำปาง – เชียงใหม่ – เชียงราย
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                   กรุงเทพฯ– ตาก - ลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - เชียงใหม่- (B/L/D)

วันที่สอง                               ดอยอินทนนท์  - ชมหมีแพนด้า - ดอยสุเทพ  - บ่อสร้างสันกำแพง - (B/L/D)

วันที่สาม                             เชียงราย - วัดพระธาตุดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ - (B/L/D)

วันที่สี่                                    เชียงราย - วัดร่องขุ่น -  แพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ- (B/L/D)