ทัวร์พัทยา-ชลบุรี
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก                                   กรุงเทพ-พัทยา-สวนนงนุช-การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 4 ภาค-ช้างแสนรู้-เมืองจำลอง-อัลคาซ่าโชว์- (B/L/D)

วันที่สอง                               Underwaterworld - ชื้อของฝาก-กลับกรุงเทพฯ- (B/L)